Carles Ros i Hebrera

De L'Enciclopèdia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar
Carles Ros i Hebrera
Naiximent 1703
Valéncia
Mort 1773
Valéncia
Activitat Notari, escritor
Nacionalitat Espanya
Periodo Sigle XVIII
Moviment Precursor del renaiximent lliterari valencià
Obres principals Diccionario valenciano castellano


Carles Ros i Hebrera (Valéncia, 1703 - 1773) fon un notari que es dedicà a defendre i promoure la llengua valenciana. Està considerat com un dels precursors del renaiximent lliterari valencià, la Renaixença valenciana.

Obres[editar]

Paper Graciós de Carles Ros, Biblioteca Valenciana.

Publicà numeroses obres, ademés de diverses composicions en monosílabs (per eixemple: "No pot dir al lo que yo" i "Tu rat, qui tant te faç gran").

En castellà 
 • Epítome del origen y grandezas del idioma valenciano (1734)
 • Cualidades y blasones de la lengua valenciana (1752)
 • Práctica de ortografía para los idiomas castellano y valenciano (1732)
 • Breve diccionario valenciano castellano (1739)
 • Diccionario valenciano castellano (1764)
 • Formularios de escrituras publicas (1773)
 • Cartilla real, theorica practica, segun leyes reales de Castilla, para escrivanos
 • Corrección de vozes y phrases que el vulgo de Valencia, ùsa en su matèrno idioma
 • La Procesión del Corpus de Valencia en el siglo XVIII
 • Ràro diccionàrio valenciàno-castellano, ùnico, y singulàr, de vòzes monosylabas
En valencià
 • Tratat de adages y refrans valencians y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana (1736)
 • Romance entretingut hont se reciten las fatigas y treballs que passan los casats curts de havèrs : declarant quant y a quina edat es poden casar los pobres, que per als richs tota hora es bona (1750)
 • Rahonament y coloqui nou en lo qual un llaurador li declara son amor a una dama chispera, requebrantla per molts camins per veure si pot llograrla per muller y al mateix temps li proposa son saber, maña y habilitat / compost per un poticari de manegueta, barber de barber y doctor de secàRahonament y coloqui nou en lo qual un llaurador li declara son amor a una dama chispera, requebrantla per molts camins per veure si pot llograrla per muller y al mateix temps li proposa son saber, maña y habilitat / compost per un poticari de manegueta, barber de barber y doctor de secà
 • Coloqui nou, curios, y entretengut, hon se referixen la explicaciò de les Dances, Mysteris, Aguiles, y altres coses exquisites, tocants à la gran Festa del Corpus que es fa en Valencia (1772)
Com a editor 
Atribuïdes 
 • Tito Bufalampolla y Sento el formal, habent oit llegir el rahonament del Pardal Siso y el Dragó del Colegi, determinar aquell anar a Sant Joan a fi de averiguar si el dit Sisó li respondrà à les preguntes que vol ferli, y en efecte dona conte de lo que sosuí quant tornà al puesto del campanile, y altres coses

Cites[editar]

Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino.
 • Epitome del origen y grandezas del idioma valenciano (Valéncia, 1734). Carles Ros.
No perque nostra llengua valenciana esta hui arrimada, puix a penes s'escriu en ella, ham de pensar que es roin.
 • Tratat de adages y refrans valencians y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana' (Valéncia, 1736). Carles Ros.

Des del sigle XV fins a principis del XX, a pesar de la castellanisacio, n´hi ha una continuada i numerosa llista d´autors que cultiven la llengua valenciana i li donen mes vitalitat que aragonesos i catalans a la seua. Recordem la gran llavor de Carles Ros en les seues publicacions de vocabularis, cartilles, gramatiques... quan no se coneixien encara publicacions d´este tipo en catala; recordem el primer periodic en llengua valenciana dotze anys abans que es publicara el primer periodic en catala.

Vínculs externs[editar]