Hidrologia

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

L'hidrologia és la ciència geogràfica que es dedica a l'estudi de la distribució i les propietats de l'aigua, en l'atmòsfera i en la superfície terrestre. Això inclou les precipitacions, l'humitat del sol, l'evapotranspiració, l'aigua subterrànea i l'equilibri de les masses glacials.

Per contra, se diu hidrografia l'estudi de totes les masses d'aigua de la Terra, i en sentit més estricte el mesurament, la recopilació i la representació de les senyes relatives al fondo de l'oceà, les costes, les marees i les corrents de manera que es puguen plasmar sobre un mapa, sobre una carta hidrogràfica. Un atre terme relacionat en l'aigua és l'hidràulica, que és aquella branca de la física i l'ingenieria que estudia l'equilibri i el moviment dels líquits.

No obstant eixa diferència, els termes s'usen casi com a sinònims, ya que la part de l'hidrografia que crea relleu, per tant la que està en contacte en la superfície terrestre, és objecte d'un anàlisis hidrològic.

L'hidrologia és essencial en el modelat de la corfa terrestre. Eixa influència es manifesta d'acort en la distribució de les masses de roques coherents i fràgils (poc coherents), i de les deformacions que les han afectades, i són fonamentals en la definició dels diferents relleus.

Un riu és una corrent d'aigua que fluïx per un llit des de les terres altes fins a les terres baixes i desemboca al mar o en una regió endorreica (riu colector), o a un atre riu (afluent). Els rius s'organisen en xàrcies. Una conca hidrogràfica és l'àrea total que aboca les seues aigües d'abocament a un únic riu, aigües que depenen de les característiques de l'alimentació. Una conca de drenage és la part de la superfície terrestre que és drenada per un sistema fluvial unitari. El seu perímetro queda delimitat per la divisòria o interfluvi.

Els traçats dels elements hidrogràfics es caracterisen per l'adaptació o inadaptació a les estructures litològiques i tectòniques, pero també l'estructura geològica actua en el domini de les xàrcies hidrogràfiques determinant la seua estructura i evolució.