Chiquet

Chiquets

Chiquet des d'el punt de vist del seu desenroll psicobiològic, és la denominació utilisada a tota criatura humana que no ha alcançat la pubertat. Com a sinònim d'infantil, el terme s'aplica a qui no és considerat adult. També el terme s'aplica a que prèvia a la adolescència viu la seua chiquea.

En funció de la seua evolució psicoafectiva, psicomotriu i cognitiva, als recent naixcuts i durant la primera etapa de sa vida, se'ls denomina comunament bebés per a distinguir-los dels que han alcançat una certa autonomia. En térmens generals, o jurídics, chiquet és tota persona menor d'edat; chiquet o chiqueta.

La Convenció sobre els Drets del Chiquet, en vigor des d'el 2 de setembre de 1990, senyala que "s'entén per chiquet tot ser humà menor de díhuit anys d'edat, salvo que, en virtut de la llei que li siga aplicable, n'hi haja alcançat ans la majoria d'edat". Les edats considerades fluctuen segons el context, encara que el terme chiquet sol amprar-se per a designar als menors de 14 anys, dient-se jóvens o adolescents als que han superat dites edats.

El "Dia Universal del Chiquet" se celebra tots els anys el 20 de novembre, encara quan en alguns països pot variar.

El concepte d'infància varia considerablement a lo llarc de l'història i en les diverses societats i cultures.