Palau dels Sant Joans

Paviment en el Palau dels Sant Joans

El Palau dels Sant Joans, en el centre de la vila de Cinctorres, en la comarca d'Els Ports, (Comunitat Valenciana), entre la Plaça Vella i el Sol de Vila, és un palau del sigle XVII.

Es tracta d'un eixemple clàssic del gòtic civil nobiliari, de tipologia de palau urbà, en elements originals d'arquitectura gòtica en reestructuració de finals del sigle XVIII de caràcter neobarroc.

DescripcióEditar

L'edifici és del sigle XV, encara que l'actual estructura és del sigle XVII, d'estil gòtic encara que les successives remodelacions li han conferit aspectes típics del neobarroc.

Es tracta d'un edifici de planta rectangular en dos altures en una torre quadrada en coberta a quatre aigües en el vèrtiç de la qual apareix la Creu de Malta.

La frontera del Palau dels Sant Joans és de pedra a on destaca un ràfec de fusta decorada en doble orde de permòdols. En l'interior conserva els escuts heràldics en policromia dels Sant Joans, família que va lluitar durant la Guerra de l'Independència Espanyola en el sigle XIX.

Pero lo més rellevant és el seu interior a on es pot admirar un verdader tesor artístic, constituït pel paviment d'una gran sala format per multitut de rajoles de ceràmica del sigle XVII, en motius d'animals i les escales interiors de fusta treballada.

Va pertenéixer a la casa noble de Sant Joan.

Actualment és propietat de la Diputació Provincial de Castelló qui la té cedida a l'Ajuntament en la finalitat de museu i activitats culturals.