Obrir el menú principal

La música pop (en anglés pop music, abreviació de popular music) és una de les interpretacions musicals originades a partir de la segona mitat del sigle XX, orientades a un públic molt ampli, en finalitat de ser comercialisades i que, en principi, es contrapon a la música considerada com a clàssica.