L'art (del llatí ars, artis, i este calc del grec τέχνη) és entés generalment com qualsevol activitat o producte realisat pel ser huma en una finalitat estetica o comunicativa, mediant la qual s'expressen ideas, emocions o, en general, una visió del mon, mediant diversos recursos, com els plastics, llingüistics, sonors o mixts.

L'art és un component de la cultura, reflectint en la seua concepció els sustratos economics i socials, i la transmissió d'idees i valors, inherents a qualsevol cultura humana a lo llarc de l'espai i el temps.

Se sol considerar que en l'aparició de l'Homo sapiens l'art tingue en principi una funció ritual, magica o religiosa (art paleolitic), pero eixa funcio canvià en l'evolució del ser huma, adquirint un component estetic i una funció social, pedagogica, mercantil o simplement ornamental.