El significat del terme disseny gràfic està subjecte a una llarga série d'interpretacions.

La paraula disseny s'usa per a referir-se al procés de programar, proyectar, coordinar, seleccionar i organisar una série de factors. i elements en mires a la realisació d'objectes destinats a produir comunicacions visuals, s'usa també en relació en els objectes creats per eixa activitat. El verp "dissenyar" s'usa en relació en el procés mencionat i no com sinonim de dibuixar, encara que esta acció puga a voltes ser part d'eixe proces. La paraula "gràfic" califica a la paraula "disseny", i la relaciona en la produccio d'objectes visuals destinats a comunicar mensages especifics. Llavors, "gràfic" no significa dibuixos, gravats, figures, grafismes ni ornaments, com pot ser el cas en atres contexts.

Llavors, en funció de propondre una definició inicial, se podria dir que el disseny gràfic, vist com activitat, és l'acció de concebre, programar, proyectar i realisar comunicacions visuals, produides en general per mijos industrials i destinades a transmetre mensages especifics a grups determinats. Un disseny gràfic és un objecte creat per eixa activitat.

El Dissenyador Gràfic i la comunicacióEditar

El dissenyador gràfic treballa en l'interpretació, l'ordenament i la presentació visual de mensages. La seua sensibilitat per a la forma deu ser paralel a la seua sensibilitat per al contingut. Un dissenyador de texts no orde tipografia, sino que orde paraules, treballa en l'efectivitat, la bellea i l'economia dels mensages. Este treball, més alla de la cosmetica, te que vore en la planificació i estructuració de les comunicacions, en la seua producció i en la seua evaluació.

El Dissenyador Gràfic i el redactorEditar

En molts pocs casos el dissenyador gràfic treballa en mensages no verbals. A voltes la paraula apareix breument, atres voltes apareix en forma de texts complexos. El redactor és en molts casos un membre essencial de l'equip de comunicació.

El Dissenyador Gràfic i atres professionalsEditar

El dissenyador gràfic en molts casos requerix la participació del fotograf o de l'ilustrador; en atres la del caligraf o el dibuixant tecnic; moltes voltes requerix la participació d'atres especialistes menys afines en el seu treball visual. El dissenyador, tant en la concepció de l'estrategia de comunicació com en la realisacio grafica, més que un soliste, es com un director d'orquesta, que deu conéixer les possibilitats de tots els instruments, sense necessàriament saber tocar-los, sent la seua llabor, fonamentalment, la d'un coordinador. El dissenyador aixina coordina investigació, concepció i realisació, fent us d'informació o d'especialistes d'acort en els requeriments dels diferents proyectes. El dissenyador gràfic és un especialiste en comunicacions visuals i el seu treball se relaciona en tots els passos del procés de comunicació, en qui context, l'acció de crear un objecte visual és solés un aspecte d'eixe procés. Este procés inclou els següents aspectes:

I. Definició del problema

2. Determinació d'objectius

3. Concepcio d'estrategia comunicacional

4. Visualisació

5. Programació de producció

6. Supervisió de producció

7. Evaluació

Estos aspectes del procés requerixen del dissenyador coneiximent intim de les següents arees:

I. Llenguage visual

2. Comunicació

3. Percepció visual

4. Administració de recursos

5. Tecnologia

6. Mijos

7. Tecniques d'evaluació

Donat que el treball del dissenyador se relaciona, com ya se digue en el d'atres especialistes, el coneiximent de les arees mencionades deu complementar-se en habilitat per a treballar en equips multidisciplinaris i per a establir bones relacions interpsersonals. En últim analisis, el dissenyador grafic és un especialiste en comunicació humana, si be el seu mig especific és el visual.

Dissenyador Gràfic i disseny de comunicació visualEditar

És necessari reconéixer que el titul "dissenyador gràfic" ha contribuit a la vaguetat que patix l'enteniment de la professió. A pesar de ser millor que "artiste gràfic" i molt més apropiat que "artiste", el titul encara fa un émfasis desmesurat en lo gràfic-fisic i desaten l'aspecte més essencial de la professió, que no és el de crear formes, sino el de crear comunicacions. És per este motiu que si be el terme "dissenyador gràfic" es la denominació més acceptada per a la professió, el titul més apropiat i descriptiu és "dissenyador de comunicacio visual", ya que en este cas estan presents els tres elements necessaris per a definir una activitat: un metodo: disseny; un objectiu: comunicació; i un camp: lo visual. El dissenyador gràfic és el professional que mediant un método especific (disseny), construix mensages (comunicació), en mijos visuals.