Barraca en El Palmar
El Palmar, port de Ponent

El Palmar, és una pedania de la ciutat de Valéncia que pertany al distrit poblats sur i està enclavada al voltant del llac de l'Albufera. Segons les senyes oficials, conta en algo més de 700 habitants.

El Palmar, és un poble de tradició de peixcadors donada la seua rodalia al llac de l'Albufera i viu del turisme, de la peixca i de l'agricultura, estes dos últimes en gran tradició històrica en la població. En El Palmar seguixen quedant algunes barraques restaurades i en molt bon estat.

Pese a pertanyer a Valéncia, la pedania conta en un alcalde de barri, que organisa el dia a dia de la població i dels veïns. Se pot aplegar per carretera i te transport públic que l'unix a Valéncia, l'autobús numero 25.

En quant al patrimoni històric-cultural, El Palmar conta en el llac de l'Albufera, l'iglésia parroquial del chiquet Jesús de l'hort, la llar del peixcador, el port d'El Palmar i l'edifici de la comunitat de peixcadors.