Galileo Galilei jujat per l'Inquisició

L'inquisició fon un seguit d'institucions judicials, majoritàriament de l'Iglésia Catòlica Romana, d'orige migeval i que tenien com a missió velar per l'integritat dels costums i per la purea de la fe cristiana i de combatre i castigar les heregies (les idees que l'Iglésia considerava falses).

La primera inquisició s'establix en Llenguadoc en l'any 1184, en la crida del Papa Luci III als bisbes per a establir tribunals per a lluitar contra els càtars.

Enllaços externs