El método científic es referix a un conjunt de tècniques per a investigar fenòmens, adquirir nous coneiximents, o corregir i integrar coneiximents previs. Normalment es basa en la recolecció d'evidència empírica, observable i mesurable, amprant els principis de raonament llògic. Estes tècniques permeten reunir un cos de senyes fruit de l'observació i l'experimentació, a partir de les quals es poden formular teories.

Hi ha dos pilars bàsics del método científic:

  • El primer és la reproductibilitat, és dir, la capacitat de repetir un determinat experiment en qualsevol lloc i per qualsevol persona. De la mateixa manera donades unes determinades circumstàncies tots poden observar, en els mateixos instruments científics uns determinats fenòmens. L'observació es distinguix de l'experimentació en que mentres esta última es pot reproduir a voler, la primera es produïx sobre fenòmens espontàneus. Este pilar es basa, essencialment, en la comunicació i publicitat dels resultats obtenguts.
  • El segon pilar és la falsabilitat. És dir, que tota proposició científica té que ser susceptible de ser falsada. Això implica que es poden dissenyar experiments -o que es poden fer unes determinades observacions, per mig dels instruments científics adequats, sempre que es donen unes condicions determinades- que en el cas de donar resultats diferents als predits negarien l'hipòtesis posada a prova. La falsabilitat no és atra cosa que el modus tollendo tollens del método hipotètic deductiu experimental.