La poesia és, en lliteratura, l'art d'expressar un contingut espiritual propi, per mig de paraules dispostes segons una mètrica. La poesia popular és la poesia creada per un poble per a expressar la seua identitat, en unes vivències elementals, i permanents, en les que es reconeix com a tal poble.

També es diu poesia a una obra en vers. I podem distinguir les obres escrites en vers; en el conjunt d'obres poètiques d'un poeta, o de diferents poetes, produïdes en una época, una llengua determinada, un gènero, etc.

Tradicionalment, es distinguixen tres gèneros poètics: l'èpic, el líric i el dramàtic.

Sense d'especificar la temàtica, la poesia moderna es definix per la seua capacitat de síntesis i d'associació. La seua principal ferramenta és la metàfora, és dir, l'expressió que conté implícita una comparació entre térmens que naturalment es sugerixen uns a un atres, o entre els que el poeta troba subtils afinitats. Autors moderns han diferenciat metàfores d'imàgens, paraules que la retòrica tradicional emparenta. Per a estos autors, l'image és la construcció d'una nova realitat semàntica a través de significats que en conjunt sugerixen un sentit unívoc i a la volta diferent i estrany.

El Dia Internacional de la Poesia es celebra el 21 de març.