• Llingüística: Tractat (lliteratura), gènero lliterari pertanyent a la didàctica, que consistix en una exposició integral, objectiva i ordenada de coneiximents sobre una qüestió concreta
  • Dret:
    • Tractat internacional, acort entre dos o més estats sobirans (o atres subjectes de dret internacional), somés al dret internacional i que crea una obligació jurídica per als mateixos
    • Tractat de pau, acort entre dos parts en conflicte armat
    • Tractat comercial, acort somés al dret internacional i subscrit entre dos o més països per regular les relacions comercials