9 Disposicions Transitòries

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.

En els territoris dotats d'un règim provisional d'autonomia, els seus òrguens colegiats superiors, per mig d'acort adoptat per la majoria absoluta dels seus membres, podran substituir l'iniciativa que l'apartat 2 de l'artícul 143 atribuïx a les Diputacions Provincials o als òrguens interinsulars corresponents.

Segona.

Els territoris que en el passat hagueren plebiscitat afirmativament proyectes d'Estatut d'autonomia i conten, al temps de promulgar-se esta Constitució, en règims provisionals d'autonomia podran procedir immediatament en la forma que es preveu en l'apartat 2 de l'artícul 148, quan aixina ho acordaren, per majoria absoluta, els seus òrguens preautonómics colegiats superiors, comunicant-ho al Govern. El proyecte d'Estatut serà elaborat d'acort en lo establit en l'artícul 151, número 2, a convocatòria de l'orgue colegiat preautonómico.

Tercera.

L'iniciativa del procés autonòmic per part de les Corporacions locals o dels seus membres, prevista en l'apartat 2 de l'artícul 143, s'entén diferida, en tots els seus efectes, fins a la celebració de les primeres eleccions locals una volta vigent la Constitució.

Quarta.

1. En el cas de Navarra, i a efectes de la seua incorporació al Consell General Vasc o al règim autonòmic vasc que li substituïxca, en lloc de lo que establix l'artícul 143 de la Constitució, l'iniciativa correspon a l'Orgue Foral competent, el qual adoptarà la seua decisió per majoria dels membres que ho componen. Per a la validea de dita iniciativa caldrà, ademés, que la decisió de l'Orgue Foral competent siga ratificada per referèndum expressament convocat a l'efecte, i aprovat per majoria dels vots valguts emesos.

2. Si l'iniciativa no prosperara, solament es podrà reproduir la mateixa en distint periodo del mandat de l'Orgue Foral competent, i en tot cas, quan haja transcorregut el determini mínim que establix l'artícul 143.

Quinta.

Les ciutats de Ceuta i Melilla podran constituir-se en Comunitats Autònomes si aixina ho decidixen els seus respectius Ajuntaments, per mig d'acort adoptat per la majoria absoluta dels seus membres i aixina ho autorisen les Corts Generals, per mig d'una llei orgànica, en els térmens prevists en l'artícul 144.

Sexta.

Quan es remeteren a la Comissió de Constitució del Congrés varis proyectes d'estatut, es dictaminaran per l'orde d'entrada en aquella, i el determini de dos mesos a que es referix l'artícul 151 començarà a contar des de que la Comissió termine l'estudi del proyecte o proyectes de que successivament haja conegut.

Sèptima.

Els organismes provisionals autonòmics es consideraran dissolts en els següents casos:

  • Una volta constituïts els òrguens que establixquen els Estatuts d'autonomia aprovats conforme a esta Constitució.
  • Suponent que l'iniciativa del procés autonòmic no aplegara a prosperar per no complir els requisits prevists en l'artícul 143.
  • Si l'organisme no haguera eixercit el dret que li reconeix la disposició transitòria primera en el determini de tres anys.

Octava.

1. Les Cambres que han aprovat la present Constitució assumiran, despuix de l'entrada en vigor de la mateixa, les funcions i competències que en ella se senyalen, respectivament, per al Congrés i el Senat, sense que en cap cas el seu mandat s'estenga més allà del 15 de juny de 1981.

2. Als efectes de lo establit en l'artícul 99, la promulgació de la Constitució es considerarà com a supòsit constitucional en el que procedix la seua aplicació. A tal efecte, a partir de la citada promulgació s'obrirà un periodo de trenta dies per a l'aplicació de lo dispost en dit artícul.Durant este periodo, l'actual President del Govern, que assumirà les funcions i competències que para dit càrrec establix la Constitució, podrà optar per utilisar la facultat que li reconeix l'artícul 115 o donar pas, per mig de la dimissió, a l'aplicació de lo establit en l'artícul 99, quedant en este últim cas en la situació prevista en l'apartat 2 de l'artícul 101.

3. En cas de dissolució, d'acort en lo previst en l'artícul 115, i si no s'haguera desenrollat llegalment lo previst en els artículs 68 i 69, seran d'aplicació en les eleccions les normes vigents en anterioritat, en les soles excepcions de que referent a inelegibilitats i incompatibilitats s'aplicarà directament lo previst en l'incís segon de la lletra b) de l'apartat 1 de l'artícul 70 de la Constitució, aixina com lo dispost en la mateixa respecte a l'edat per al vot i lo establit en l'artícul 69,3.

Novena.

Als tres anys de l'elecció per volta primera dels membres del Tribunal Constitucional, es procedirà per sorteig per a la designació d'un grup de quatre membres de la mateixa procedència electiva que haja de cessar i renovar-se. A estos sols efectes s'entendran agrupats com a membres de la mateixa procedència als dos designats a proposta del Govern i als dos que procedixen de la formulada pel Consell General del poder judicial. De la mateixa manera es procedirà transcorreguts atres tres anys entre els dos grups no afectats pel sorteig anterior. A partir de llavors s'estarà a lo establit en el número 3 de l'artícul 159.