Estat de benestar, Estat benefactor, Estat providència o societat del benestar és un concepte de les ciències polítiques i econòmiques en el que es designa a una proposta política o model general de l'Estat i de l'organisació social, segons la qual l'Estat proveïx servicis en compliment dels drets socials a la totalitat dels habitants d'un país. [1][2]

Definicions d'Estat de Benestar

En la ciència política, el terme Estat del benestar (Wohlfahrtsstaat) té en part usos o significats distints i es considera que és principalment una categoria empírica per a l'anàlisis comparatiu de les activitats dels Estats moderns.[3]

Els estudis sobre l'Estat del benestar es poden dividir entre els dedicats al seu orige, característiques o funció general i els que se centren en l'implementació específica pels estats de tals esquemes i en abdós casos tant de forma aïllada com de forma comparativa.

La noció de «Estat benefactor» té el seu orige en l'any 1946, com a conseqüència de l'experiència traumàtica de la crisis generalisada producte de la Gran Depressió, que, generalment, es considera que va culminar en la Segona Guerra Mundial. T.H. Marshall definix Estat del benestar com una combinació especial de la democràcia, el benestar social i el capitalisme.

  1. Por ejemplo, el portal «iniciativasocial.net» define Estado del bienestar como:
    El paso de una seguridad social solo algunas de las personas pueden postular a las cosas para algunos, a una seguridad social para todos los ciudadanos marca la aparición del Estado de bienestar. Los derechos de seguridad social, es decir, las pensiones, la sanidad, el desempleo, junto a los servicios sociales, el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos aplicados al conjunto de los ciudadanos y no solo a los trabajadores, definirán la política de bienestar social como sello de identidad de las democracias europeas más avanzadas.
  2. Derechos económicos, sociales y culturas, en Observatori DESC
  3. In der Politikwissenschaft wird der Terminus Wohlfahrtsstaat zum Teil abweichend verwendet und gilt als vorwiegend empirische Kategorie zur vergleichenden Analyse der Aktivitäten moderner Staaten. Lexicón de ciencias políticas de la Universidad Eberhard Karls de Tubinga.