Un facsímil (del llatí facere, fer i simil, semblant) és una còpia o reproducció d'un llibre, manuscrit, mapa o atre document de difícil accés, habitualment antic i de valor històric, que es publica per tal de ser utilisat en lloc de l'original. El volum reproduït, normalment utilisant algun tipo de tècnica fotogràfica, és idèntic en contingut a l'original pel que fa a la distribució de pàgines i de vegades inclús a taques i d'atres alteracions de la versió original.

El facsímil diferix de les atres formes de reproducció en el fet que intenta reproduir la font tan fidelment com siga possible en térmens d'escala, de color, i d'atres calitats materials. En el que fa referència als llibres, implica també una còpia completa de totes les pàgines. Per això una còpia incompleta es nomena «facsímil parcial».

Els facsímils són utilisats, per eixemple, per estudiosos o investigadors per a la busca sobre una font a la que no poden accedir d'una atra manera i pels museus i servicis d'archiu per a la preservació de l'original. Són venuts comercialment i es fa constar que es tracta d'una reproducció.

També s'utilisa el terme per a referir-se a una còpia idèntica, i d'ací deriva el terme "telefacsímil", i abreviat fax.