Un idioma o llengua oficial és l'establit com el d'us corrent en documents oficials, en la Constitució o atres documents escrits llegals d'un país i, per extensió, en els seus territoris o àrees administratives directes.

És l'idioma d'us oficial en els actes del govern o en els actes i servicis de l'administració pública, en la justícia i el sector privat. També pot ser, sense que existixca obligació llegal, la llengua d'instrucció i ensenyança oficial en el sistema educacional públic i inclús privat.