Policia Autonòmica

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

La Policia Autonòmica en Espanya compondrien els Cossos i Forçes de Seguritat que en unes Comunitats Autònomes són propies de les mateixes i en unes atres no ho són.

La seua argumentació llegal la tenim en el preàmbul de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguritat, on s'arreplega que en respal directe en el artícul 149.1. 29ª, en relació en el 104.1 de la CE, la llei arreplega el manteniment de la seguritat pública que és competència exclusiva de l'Estat, corresponent el seu manteniment al Govern de la Nació i al de les demés Administracions Públiques, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals. D'esta manera el manteniment de la seguritat pública correspon al Govern de la Nació, pero les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals participaran en eixa funció, en els térmens que establixquen els seus respectius Estatuts, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en el marc de la Llei Orgànica 2/1986, abans dita, quedant configurat que les Polices Autonòmiques segons la Llei Orgànica 2/1986 que arreplega les disposicions referents a l'organisació policial de les Comunitats Autònomes en el Títul III (artículs 37 a 44), diferenciant tres supòsits:

  • Les Comunitats Autònomes que crearen els Cossos de Policia que es trobaven prevists en els seus Estatuts, com són País Vasc, Catalunya i Navarra, en este cas, una volta creats, podran eixercir, ademés de les competències de vigilància i protecció a que es referix l'artícul 148.1.22ª de la CE, aquelles enumerades en la pròpia Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguritat.

L'Archipèlec Canari va crear la seua pròpia policia canària per Llei de la Comunitat Autònoma de Canàries 2/2008, de 28 de maig, del Cos General de la Policia Canària.

De ebnz - Ertzaintza, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8960840
Escut Mossos d'Esquadra
Escut Policia Foral espanyola
Escut Policia Canària espanyola

Estos Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes es constituiran com a instituts armats de naturalea civil, en estructura i organisació jerarquisada. Solament podran actuar en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma respectiva, llevat en situacions d'emergència, previ requeriment de les autoritats estatals. No obstant, quan eixercixquen funcions de protecció d'autoritats públiques de la comunitat autònoma, podran actuar fòra del seu àmbit territorial, prèvia autorisació del Ministeri de l'Interior i, quan procedixca, comunicació a l'orgue de govern de la Comunitat Autònoma corresponent.

  • Les Comunitats Autònomes en els Estatuts de les quals està prevista la creació de Cossos de Policia, pero que no han fet us d'eixa possibilitat, com Galícia, Andalusia i Comunitat Valenciana, podran solicitar del Govern de la Nació, a través del Ministeri de l'Interior, l'adscripció d'Unitats de la Policia Nacional.
  • Les Comunitats Autònomes que no prevegen la creació de cossos policials, les quals podran eixercir les funcions de vigilància i protecció d'edificis i instalacions, recollides en l'artícul 148,1 22ª de la Constitució, per mig de la firma d'acorts de cooperació específica en l'Estat, com són Aragó, Astúries i Madrit.

Entre les funcions que tenen estos Cossos/Unitats policials hauriem de diferenciar-les de la següent manera:

Les Comunitats Autònomes que conten en Cossos de Policia como Pais Vasc, Catalunya, Navarra i el Archipèlec Canari i les que tinguen adscrites Unitats del Cos Nacional de Policia, com Comunitat Valenciana, Galícisa i Andaluisia podran eixercir, en caràcter de pròpies, les següents funcions (artícul 38.1 de la LO 2/1986): - Velar pel compliment de les disposicions i órdens dictades pels òrguens de la Comunitat Autònoma. - La vigilància i protecció de persones, òrguens, edificis, establiments i dependències de la Comunitat Autònoma. - L'inspecció de les activitats someses a l'ordenació o disciplina de la Comunitat Autònoma. - L'us de la coacció @en orden a l'eixecució forçosa dels actes o disposicions de la pròpia Comunitat Autònoma.

Les Comunitats Autònomes que conten en Cossos de Policia propis podran eixercir, en colaboració en les Forces i Cossos de Seguritat de l'Estat, les següents funcions (artícul 38.2 de la LO2/1986): - Velar pel compliment de les lleis i demés disposicions de l'Estat i garantisar el funcionament dels servicis públics essencials. - Participar en les funcions de Policia Judicial. - Vigilar els espais públics, protegir les manifestacions i mantindre l'orde en grans concentracions humanes. Esta funció correspondrà, en caràcter prioritari, als Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes, sense perjuí de l'intervenció de les Forces i Cossos de Seguritat de l'Estat quan, be a requeriment de les Autoritats de la Comunitat Autònoma, o be per decisió pròpia, ho estimen necessari les Autoritats estatals competents.

Aixina mateix, de forma simultànea i indiferenciada en les Forces i Cossos de Seguritat de l'Estat, són competents en (artícul 38.3 de la LO 2/1986): - La cooperació a la resolució amistosa dels conflictes privats quan siguen requerits per a això. - La prestació d'auxili en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública. - Velar pel compliment de les disposicions que tendixquen a la conservació de la naturalea i mig ambient, recursos hidràulics, aixina com la riquea *cinegética, piscícola, forestal i de qualsevol atra índole relacionada en la naturalea.

Per último hem de dir que tenen uns òrguens de coordinació, establits per la Llei Orgànica 2/1986 per la colaboració i coordinació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes, establint-se que “Per a garantisar la coordinació entre les polítiques de seguritat pública de l'Estat i de les Comunitats Autònomes es crea el Consell de Política de Seguritat, que estarà presidit pel Ministre de l'Interior i integrat pels Consellers d'Interior o Governació de les Comunitats Autònomes i per un número igual de representants de l'Estat designats pel Govern de la Nació”. A la seua volta, dita Llei Orgànica determina que “En les Comunitats Autònomes que disponguen de Cossos de Policia propis podrà constituir-se una Junta de Seguritat, integrada per igual número de representants de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en la missió de coordinar l'actuació de les Forces i Cossos de Seguritat de l'Estat i dels Cossos de Policia de la Comunitat Autònoma, en els térmens que reglamentàriament es determinen”.

Enllaços externs[editar]

Constitució Valencià.pdf

Llei Orgànica de Cossos i Forçes de Seguritat