Anàlisis gravimètric

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
Per a atres usos d'este terme vore Gravimetria.
Balança analítica

En química analítica, el anàlisis gravimètric o gravimetria consistix en determinar la cantitat proporcionada d'un element, radical o compost present en una mostra, eliminant totes les substàncies que interferixen i convertint el constituent o component desijat en un compost de composició definida, que siga susceptible de pesar-se. La gravimetria és un método analític quantitatiu, és dir, que determina la cantitat de substància, medint el pes de la mateixa en una balança analítica i per últim sense portar a terme l'anàlisis per volatilisació.

Els càlculs es realisen en base en els pesos atòmics i moleculars, i es fonamenten en una constància en la composició de substàncies pures i en les relacions ponderals (estequiometria) de les reaccions químiques.

Métodos utilisats en l'anàlisis gravimètric

Método per precipitació: Tècnica analítica clàssica que es basa en la precipitació d'un compost de composició química coneguda tal que el seu pes permeta calcular per mig de relacions, generalment estequiomètriques, la cantitat original d'anàlit en una mostra.

En este tipo d'anàlisis sol preparar-se una solució que conté a l'anàlit ya que este està en solució mare, a la que posteriorment s'agrega un agent precipitant, que és un compost que reacciona en l'anàlit en la solució per a formar un compost de molt baixa solubilitat. Posteriorment es realisa la separació del precipitat de la solució mare amprant tècniques específiques.

En este método el anàlit és convertit en un precipitat poc soluble, despuix es filtra, es purifica, és convertit en un producte de composició química coneguda i es pesa.

Per a que este método puga aplicar-se es requerix que l'anàlit complixca certes propietats:

  • Baixa solubilitat
  • Alta purea en precipitar
  • Alta filtrabilitat
  • Composició química definida en precipitar

Método per volatilisació: En este método es medixen els components de la mostra que són o poden ser volàtils. El método serà directe si evaporem l'anàlit i ho fem passar a través d'una substància absorbent que ha segut prèviament pesada aixina el guany de pes correspondrà a l'anàlit buscat; el método serà indirecte si volatilisem l'anàlit i pesem el residu posterior a la volatilisació aixina que la pèrdua de pes sofrida correspon a l'anàlit que ha segut volatilisat.

El método per volatilisació solament pot utilisar-se si l'anàlit és l'única substància volàtil o si l'absorbent és selectiu per a l'anàlit.

Método per electrodeposició: Este método es basa en la deposició sobre un electrodo d'un compost de relació coneguda en l'anàlit que es requerix quantificar. La quantificació es realisa per mig de la diferència de pes que es produïx en els electrodos abans i despuix de realisar una reacció redox en la solució problema, que es moleja ocasionant la precipitació de l'anàlit o d'un compost format pel mateix.

Enllaços externs