Gom Llibres

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Gom Llibres és una editorial fundada en l'u de decembre de 2005, un grup d'intelectuals crea, la revista REVERS, revista de cultura valenciana, en setembre del 2014, esta revista rep el I.S.S.N.:1886-1466, en deposit Llegal: V-4028-2004. Est grup d'intelectuals ajuden a Salvador J. Vendrell i Matoses qui finança en solitari el proyecte, i tots estan d'acort en que ho formalice en una editorial, com la que se fa a l'any i alguns mesos. Est grup d'intelectuals el formen inicialment Ferran Ribes, hui President de l'Institut d'Estudis Valencians, Albert Cuadrado, Secretari del mateix Institut, i Becari de la RACV, l'Ingenier Jaume Hurtado, master-uep de "El Palleter.com", Concha Arriete, Fallera, i activista veïnal, i per ultim Antoni Fontelles, membre de la Comissió de Llengua i Cultura de la RACV.

Organisació i política editorial

Gom llibres naix en la voluntat d'editar llibres a resultes de les investigacions de la revista, com l'Investigacio de Pau Giner i Bayarri de la Revers nº6 "Edicions en llengua Valenciana", i son gran tesis "Normes del Puig. Una perspectiva històrica" (hui no ha eixit perque l'autor Pau Giner volia revisar-lo) i de llibres que investigant o be son director Salvador J. Vendrell i Matoses o el consell Assessor Editorial, compost per Pau Giner i Bayarri, Albert Cuadrado i de la Flor, Ferran Ribes i Blasco, i Antoni Fontelles i Fontestad.

Coleccions d'ensaig

Pensem que fan falta estos llibres frut de l'investigació o rares joyes d'ensaig ocultes als profans, i frut de les investigacions trobem "Nacionalisme Valencià" (1915) de Rafel Trullenque i Santa Fe fon publicat en 2005, també trobem "Orientacions Valencians" de Gaetà Huguet i Breva, que vege la llum com "Orientacions Valencianes i atres texts"(2010), ans que est en la mateixa colecció "Chameles de la Patria" (Chamela: antorcha de brosses i resina del camp), o la série blava del blau de la Senyera, d'ensaig nacionaliste de bujaca, trague l'editorial "Capdet. Un robo historic" (2.007) de dom Andres Bañón (recentment fallit) llibre contant la segregació injusta de Caudete en Albacete del Regne de Valéncia des de la Batalla d'Almansa que se conmemorava eix any. Traguerem atra colecció la coleccio "raons" en un llibre de manueal, el nº1 "Capdet. La joya furtada", el títul fa referencia a la Joya de la corona, pero era massa llarc. Llibre a on explica molt be la Guerra de successió i els prelogomens de la Batalla d'almansa i les conseqüencies per a Capdet, a on residia el quartell general Alliat. D'esta mateixa colecció anunciarem "Normes del Puig. Una perspectiva històrica" de Pau Giner i Bayarri, el nº 2. Atre llibre d'ensaig anunciat fon "Lletres de Batalla" de Salvador J. Vendrell i Matoses, pero per problemes en l'introducció no ha pogut dur-se a cap. Est llibre és un recull d'Articul de Salvador J. Vendrell I Matoses. Te en proyecte una colecció nova "microtoms", d'enmsaig groc, de mini-bujaca, completant els colors de la Senyera. Sent una colecció pluridisciplinar no sols d'ensaig nacionaliste. Esta última colecció te títuls com: "My Religion", "Aldea Global vs aldea local", "Trossos d'una nació", "La Recuperació Valencianista, ss. XVIII i XIX", "Contrargumentació Valencianista".

Revista Revers i ses suplements

La revista REVERS encara que anava agotant-se el grup inicial seguí per espai de 34 números, en el 2012 traguerem l'últim quedant-se en la recamara un número 35 sobre l'expulsio dels Moriscs que tenía que eixir en 2009. Número a miges dit "1609-2009. Els Morics: Ahir i hui". La revista revers era com la nau nodrisa, feem reunions del consell de redacció, pero també naixqueren "Lliteralia,com" primer en digital a instancies de Salvador J. Vendrell, Jaume Hurtado un hacha de les noves tecnologies crea en Internet la revista que Boro du al paper en ya 12 núumeros llevat dels 4 en internet. Est consell de Redacció L'integraren Josue Ferrer, Boro Vendrell, Albert Cuadrado, Pau Giner i Jaume Hurtado. Crearem "Naturalea", dirigint-la Josies V. Garcia Ibañez, i estant en el consell de redacció, Boro Martinez, Ricart Peiro, Victor Folgado i Boro Vendrell fent de Secretari. Tenía que dir-se "Nat" pero un grup editorial catala se nos adelantà i la tragué en couche. Teniem el proyecte del traure el número 5 en couche a 24 fulles, i deixar de ser un suplement del REVERSD. Pero est ambiciós proyecte trencà el grup i significà sa mort. Atre suplement fon: "So Flama" una revista fallera i satirica al mateix temps, que dirigí Daniel Sanchez i Parejo, sent son secretari Boro Vendrell i Bernat Llacer. En la recamara tres proyectes "Pilota Baketa" o "Baketa" simplement abraujat, que no volgué dirigir ningú, sobre la pilota valenciana i els deports en general de Valéncia (maquetat en lletra roja). "I+D, hui", sobre tecnologia que se faça en valéncia hui ací. I per ultim "Portich" d'arts i arquitectura.

Com era un proyecte global i molt ambiciós ana decaiguent, la gent se cansà, i se decedí fer un club del llibre ya que Acció Bibliografica Valenciana tancava. Estem preparant la revista "Iberia" de llengües minoritaries de tota la Peninsula. Ya ultimat el número u. En espera de conseguir el ISSN.

El Círcul Gom i ses coleccions

Ferem el club del Llibre en el nom de "Círcul Llector de Gom a Gom", conegut popularment com a "Círcul GOM", l'idea no era nova, pero el plantejament i la planificació si. Traure huit títuls a l'any, en dos per colecció, hasda un total de quatre coleccions, per a poder triar llibres quatre/any i un per colecció. Que venne a ser 1 per trimestre a l'any. Per desgracia en l'any 2015 en retarts a soles oferim 6 títuls. Estes sÓn les coleccions del Circul GOM: "Rondalles Noves" en homenage a Bernat Morales San Martin qui les creà en 1912. "Nostra No Vella" en homenage al Círcul de Belles Arts per crear esta coleció i escrit aixina raro per a que es doneu conte de l'etimologia que "no es fa mai vella". "A La Lluna de Valéncia" Tan mitica i magica, que millor que la lluna per a parlar d'amor i fer poesia. "Tramoya" l'entramat darrere de el teló dels teatres, tan nostra la paraula.

Noves coleccions

"Sambori", el joc infantil per a la colecció de lliteratura infantil. "Cor badat", colecció de novela romàntica. "Retalls d'Història", colecció de noveles històriques.

Obres

 • "Rondalles Noves"
 1. 1.- "Klam!!!". 16 autors
 2. 2.- "Contes Romantics". Frederic Garcia i Tormos
 3. 3.- "Klam!!!(2)". 12 autors
 4. 4.- "Urbania". Salvador J. Vendrell i Matoses
 5. 5.- "Klam!!!(3)". 15 autors
 6. 6.- "Folle ergo sum". Enric Calvo i Dolz
 7. 7.- "Klam!!!(4)". 11 autors
 8. 8.- "Retalls de Viages". Jaume Vicent Hurtado i Perea
 9. 9.- "Klam!!!(5)". 6 autors
 • "Nostra No Vella"
 1. 1.- "Entre boires". Salvador J. Vendrell i Matoses
 2. 2.- "L'home que pergue la rialla". Joan Benet Rodriguez. Premi Adlert 2007
 3. 3.- "L'agenda". Chimo Lanuza i Ortuño
 4. 4.- "Volar". Joan Benet Rodriguez. Premi Adlert 2008
 5. 5.- "El secret del Nihill". Salvador J. Vendrell i Matoses. Nihill: Nilo en valencià antich.
 6. 6.- "En Liber ya no es cacen parotets"*. Miquelo Garcia Maldonado. * Agotat. 1ª Impressió.
 7. 7.- "La Goleta "Llibertat""*. Salvador J. Vendrell i Matoses. * Novela maldita. Se ha perdut la versió digital, i resta manuscrita a lo llarc d'enguany la publiquem.
 8. 8.- "Al Balensiyya. Jardi d'al-Andalus". Enric Calvo i Dolz
 9. 9.- "En la guerra no moren tots". Enric Calvo i Dolz. Premi Adlert 2004
 • "A la Lluna de Valéncia"
 1. 1.- "Nostalgia d'amor". Just Llorca i Llopis
 2. 2.- "Pols en la memoria". Enric Calvo i Dolz
 3. 3.- "Essencies". Josep Esteve Rico i Sogorb
 4. 4.- "Monolec a duo". Salvador J. Vendrell i Matoses
 5. 5.- "Escampant el fum". Enric Calvo i Dolz
 6. 6.- "Sols de tu". Salvador J. Vendrell i Matoses
 7. 7.- "La Patria en vers[[[1986]]-2014]". Salvador J. Vendrell i Matoses
 8. 8.- "Identitats". Chimo Lanuza i Ortuño
 9. 9.- "Els camins de l'Oblit". Enric Calvo i Dolz
 10. 10.- "Poemes de la desesperacio". Salvador J. Vendrell i Matoses
 • "Tramoya"
 1. 1.- "A vora riu i dos obres més". Frederic Garcia i Tormos
 2. 2.- "La canço de solveig"*. Josep Bea i Mataix. *Fragment de "Els fiords" obra premiada en JJ FF Paterna.
 3. 3.- "Che quin grup teatral". Frederic Garcia i Tormos
 4. 4.- "Ombres en l'espill"*. Ana Amparo Millàs i Mascarós. * Finalista JCFV i SGAE
 5. 5.- "Bilbao està darrere del sofà". Carles V. Bori i Escuriet
 6. 6.- "Fòra d'ona". Rafael Melià i Castelló
 7. 7.- "La gabia de l'art i dos obres més". Carles V. Bori i Escuriet
 8. 8.- "Quatre sainets". Rafael Blay i Meseguer
 9. 9.- "La Quarta prova". Carles V. Bori i Escuriet
 10. 10.- "Fosca vanitat". Ana Amparo Millàs i Mascarós

Nous proyectes de lliteratura

L'editorial te dos proyectes de lliteratura "Relat Nou", que és una reedició dels contes semanals de principis de sigle XX. Anavem a dir-li "Rondalla Nova", pero era massa repetir. L'atre proyecte es "Nostra No vella +", nostra novella pero al mes. mini-llibres de 14x9.7. A preus modics.

 • "Biblio Poetica Brevis"
 1. 1.- "Retalls Poetics". Salvador J. Vendrell i Matoses
 2. 2.- "5 Poemes d'amor". Carles Vicent Bori i Escuriet
 3. 3.- "La memoria del còr". Enric Calvo i Dolz
 • "Relat nou"
 1. 1.- "Els temps de les roses passà". Salvador J. Vendrell i Matoses
 2. 2.- "Més alla de l'abisme". Enric Calvo i Dolz
 3. 3.- "La capitana". Josep Bea i Mataix
 4. 4.- "obsessio", Salvador J. Vendrell i Matoses
 5. 5.- "En tot lo còr", Emmanuel J. Ibañez i Ferriol
 6. 6.- "Buscant l'oblit", Enric Calvo i Dolz
 • "Nostra Novela +"
 1. 1.- "Bandada", Emmanuel J. Ibañez i Ferriol, pag. 86
 2. 2.- "El retrat", Vicent Sabater i Navarro, pag. 117

Esta coleccio l'oferim , en El club lliterari Circul GOM per al 2.017.

www.facebook.com/GomLlibres


Enllaços externs