Anex:Bibliografia del valencià

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Este artícul pretén crear una llista de tota la bibliografia escrita en i sobre el valencià.

Llibres

Edat Mija

 • Ausiàs March
 • Jordi de Sant Jordi
 • Martorell, Joanot (1490) Tirant lo Blanch
 • Espill de Jaume Roig
 • Joan Roiç de Corella
 • Vita Cristi d'Isabel de Villena
 • Lo Somni de Jaume Gaçull Almenar.

Edat Moderna

Edat Contemporànea

 • Tse, Lao, Tao Te Ching
 • Holmes, Sherlock El gos dels Baskerville
 • ¡Indigneu-vos!, Stéphane Hessel
 • Soler i Bahilo, Manuel (2012) ¡Desperta, Valencia! Claus per a entendre i regenerar la societat valenciana, Valéncia: Edicions Mosseguello.

Novela

Relats curts

 • VV.AA. (2009) Clams en llibertat

Poesia

Teatre

Ensaig

Sobre el valencià

Atres

 • Cabanes Pecourt, Mª Desamparados, Utilitat i utilisació de l'antroponimia. Unes reflexions en veu alta
 • Enric Ramon i Pastor, Els valencians som uns ignorants.
 • Hessel, Stéphane ¡Indigneu-vos!
 • Genovés Olmos, Eduardo (1911-14), Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua valenciana, 4 vols., Valéncia, Manuel Pau. [Per Eduardo Genovés y Olmos ; precedit d'una carta prólech de Manuel Berenguer y Molera; v. ;17 cm; [1]. Desde 1474 fins 1700. -- [2]. Desde 1701 fins 1880. -- [3]. Desde 1881 fins 1910. -- [4]. Addenda y taules.]
 • Penyarroja Torrejón, Leopoldo (1992, Real Acadèmia de Cultura Valenciana) Les Harges: món i enigma.
 • V.V.A.A. (2002) “L'Edat Mijana”. Manual de l'Història General del Regne de Valéncia, Valéncia.

Infantil

 • Depren i Coloreja
 • 10 contes de sempre

Llibres de text

 • Rodríguez Manzanares, Juan Benito (2012) Curs de Llengua Valenciana
 • Sanchis Sabater, Antonio i Albert Marín Sanchis (2007) Resolució sistemàtica d'eixercicis de física, Valéncia: V.J:

Documents normatius i llingüístics

Ortografia

 • Ajuntament de Valencia (ed.) (1933) Normes d'ortografia valenciana, Valencia.
 • Ajuntament de Valencia (ed.) (1994) Documentacio formal de l'ortografia de la llengua valenciana, Valencia.
 • Ajuntament de Valencia (ed.) (1994) Ortografia de la llengua valenciana, Valencia.
 • Fullana Mira, Lluis (1914) Normes ortogràfiques
 • Fullana Mira, Lluis (1921) Vocabulari Ortogràfic Valencià-Castellà
 • Fullana Mira, Lluis (1932) Ortografia Valenciana
 • Guinot i Galan, Josep Maria (1997) Les bases ortografiques del 32 (o les de Castello) i les d'El Puig (o les de la R.A. de C.V.) comparades
 • Nebot Pérez, J. (1910) Tratado de ortografía valenciana clásica, Valencia: Angel Aguila.

Fonètica i fonologia

 • Boronat i Gisbert, Josep (2000) Introduccio a la fonologia valenciana, Valencia: Lo Rat Penat.
 • Fullana Mira, Lluis (1915) La Palatalisació Valenciana
 • Fullana Mira, Lluis (1915) Diferencies Fòniques, Gràfiques u Ortogràfiques, Lèxiques, Morfològiques i Sintàctiques entre el Valencià i el Català
 • Fullana Mira, Lluis (1916) Diferencies dialectals en la llengua valenciana
 • Fullana Mira, Lluis (1925) Evolució Fonogràfica de la llengua valenciana

Gramàtiques

 • Fontelles Fontestad, Antoni (1984) La flexió verbal en la llengua valenciana, Valencia: Lo Rat Penat.
 • Fontelles García, Antoni y J. Lanuza Ortuño (1987) Gramàtica de la llengua valenciana, Valencia: Del Senia al Segura.
 • Giner i Marco, J. (1933) La conjugació dels verbs en valencià. Castelló: Societat Castellónenca de Cultura.
 • Guinot i Galán, J.Mª. (1987) Gramàtica normativa de la llengua valenciana, Valencia: Lo Rat Penat.
 • Institut d'Estudis Valencians (ed.) (1980) Gramàtica de la llengua valenciana, Valencia.
 • Lo Rat Penat Gramàtica de la llengua valenciana, Valencia.

Morfologia

 • Fullana Mira, Lluis (1907) Morfologia del verp en la llengua valenciana
 • Fullana Mira, Lluis (1908) Ullada general a la Morfologia Valenciana
 • Fullana Mira, Lluis (1915) Gramàtica elemental de la llengua valenciana
 • Fullana Mira, Lluis (1922) Compendi de la Gramàtica Valenciana
 • Fullana Mira, Lluis (1928) Evolució del verp en la llengua valenciana
 • GINER I MARCO, J. (1933) La conjugació dels verbs en valencià, Castello: Societat Castellonenca de Cultura.
 • PUIG, R. (1981) La conjugacio verbal valenciana, Valencia: Lo Rat Penat.
 • Fontelles i Fontestad, Antoni (1984) La flexió verbal en la llengua valenciana, Valencia: Lo Rat Penat.
 • Guinot i Galan, Josep M. (1991) Morfologia Historica de la Llengua Valenciana, Valéncia: RACV.

Sintaxis

 • Penyarroja Torrejón, Leopolt (1991) Sintaxis i lexic en el Tirant lo Blanch, Valéncia

Diccionaris

 • Garcia Moya, Ricardo (2006) Diccionari Historic del Idioma Valencia Modern (DHIVAM), Valencia
 • Diccionari Valencià-Castellà i Castellà-Valencià. Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Ed. Del Senia al Segura. Valencia, 1992.
 • Escrig , J. i Llombart, C. (1887) Diccionario Valenciano-Castellano, Valéncia: Librería París-Valencia.
 • Miedes i Bisbal, Emili (1985) Vocabulari valencià-castellà, castellà-valencià.
 • Lamarca, L. (1859) Ensayo de un Diccionario Valenciano-castellano, Valencia.
 • Martí Gadea, J. Diccionario General Valenciano-Castellano. Valencia 1891.
 • Ros i Hebrera, C. Diccionario Valenciano-Castellano. Valencia 1764. Edicio facsimil. Librería París-Valencia. Valencia 1979.
 • Ruiz Negre, A. (1994) Diccionari de sinonims, idees afins i contraris, Valencia: Del Senia al Segura.

En llínea (on line)

Diccionaris en llínea

Ortografies

Dialectologia

 • Gimeno Juan, M. (1993) El parlar apichat de la comarca de l’Horta de Valencia, Valencia: Lo Rat Penat.
 • Gimeno Juan, M. (1996) Introduccio a la dialectologia. Els dialectes valencians, Valéncia .

Lexicologia

 • GULSOY, J. “Lexicologia valenciana". En Revista Valenciana de Filologia. Tom VI, nº 2-3. Valencia 1964.
 • LÓPEZ I VERDEJO, Voro. "Introduccio a la lexicografia valenciana". En Serie Filológica, nº 13. Ed. Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia 1994.
 • MIEDES BISBAL, E. Vocabulari elemental de la llengua valenciana. Ed. Valencia 2000. Valencia 1983.
 • ROSANES, M. Miscelánea que comprende un vocabulario valenciano-castellano, dividido en grupos para facilitar la memoria de las palabras en él contenidas. Imprenta José Mª Ayoldi. Valencia 1864.
 • Gimeno, Manuel (1997) El lexic valencià proscrit a través dels classics, Valéncia: Institut Valenciá de la Joventut (IVAJ).
 • Llorca Ibi, FX., i Segura Llopes, C. (2003) "Italianismes en valencià", Miscellanea 2003, Collana di studi valbormidesi, Alta Val Bormida.

Lliteratura

 • Ahuir, A. i Palazón, A. (2001) Historia de la Lliteratura en Llengua valenciana (Sigle XIII), Valencia: Diputacio de Valencia.

Revistes

 • Cresol: Revista de lliteratura en llengua valenciana
 • Punts suspensius
 • Veu (La veu dels obligats a callar)
 • El semanari
 • PEV: Passatemps en Valencià
 • Revista Murta
 • Revista Renou
 • Revista Rogle
 • Revista SOM
 • Revista de Filologia Valenciana. Ed. Accio Bibliografica Valenciana. Valencia 1994 en avant.
 • Revista de la Real Academia de Cultura Valenciana. Al voltant de la llengua valenciana. Ed. RACV. Valencia 1994 en avant.

Sigle XIX

 • Jagants y nanos (Falóries en prósa y vérs)
 • La Donsayna
 • El Sueco
 • El Tabalet
 • El Saltamartí
 • El Papagall
 • El Butoní

Publicacions satíriques

 • El Tío Mingolo
 • L'Ametralladora Carlista
 • Don Manuel
 • Pare Mulet
 • El Bou Solt

Webs

Blocs

Editorials

Enllaços externs