Lo Rat Penat

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
Logotip de Lo Rat Penat

Lo Rat Penat (Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes) és una societat cultural valenciana centenaria fundada en l'any 1878 i dedicada a la promoció[1][2], defensa[3][4], ensenyança[5] i difusió de la llengua valenciana i la Cultura Valenciana. És la decana de les entitats culturals valencianistes.

La seua sèu esta situada en el número 9 del carrer de Trinquet de Cavallers (Trinquete de Caballeros, en castellà) en la ciutat de Valéncia, en el Palau dels Barons d'Alacuàs.

Fundació

Lo Rat Penat fon fundat per Constantí Llombart en colaboració en Teodor Llorente i Feliu Pizcueta. L'implicació política de Llombart, també la seua producció lliterària i una gran capacitat creadora feren que es convertira en un dels referents més importants de la Renaixença valenciana. Un treball, el de la restauració de la llengua valenciana, el seu conreu i l'enaltiment cultural i lliterari que ocuparen tota la seua breu vida. Aixina, començà en el proyecte de crear una societat que amparara i consolidara aquell moviment de recuperació, que treballara de manera intensa i constant per l'enaltiment, la defensa i el conreu de les diferents àrees que constituïxen la cultura valenciana, d'una manera especial la llengua valenciana, màxim exponent de la particularitat del poble valencià.

Jocs Florals

És l'entitat organisadora dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia[6][7][8][9] des de l'any 1879, que encara, hui en dia, els organisa anualment en llengua valenciana, en molt més d'esplendor que a finals del sigle XIX i principis del sigle XX, per la gran participació de poetes en la justa lliterària i la quantia dels seus premis, que en són dèsset en total. Son els premis en llengua valenciana més prestigiosos i antics que encara es conserven.

Concursos

També és l'entitat encarregada del concurs de Creus de maig[10], concurs de Llibrets de Falla[11][12], concurs de piano Mestre Josep Serrano[13], concurs de Milacres de Sant Vicent[14]entre d'atres.[15][16][17][18][19][20].

Seccions

Té diferents seccions com la de Cant d'Estil, Cursos de Llengua i Cultura Valencianes[21], Grup de Danses[22], Cor Popular, Publicacions... i té un lloc destacat en la Batalla de Flors de la Fira de juliol de Valéncia, per ser l'institució qui va propondre per primera volta est acte en l'any 1891 per una proposta del president de Lo Rat Penat, Pasqual Frígola, Baró de Cortes de Pallars.

Normativa de la RACV

Propugna la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana per al valencià, la RACV és una acadèmia de la mateixa categoria que la RAE. Per a tindre una visió històrica des de la seua fundació es recomana el llibre Història del Rat Penat del catedràtic Antoni Igual i Úbeda, publicada per l'Ajuntament de Valéncia (Publicacions de l'Archiu Municipal 1959).

Cursos de llengua valenciana

L'activitat més important sorgí en l'any 1951, sent president en Manuel González Martí en la creació dels Cursos de Llengua Valenciana Els Cursets, la Secretaria dels quals ostentà Enric Matalí i Timoneda.

Sèu de Lo Rat Penat

Des de la creació de Lo Rat Penat en l'any 1878, l'estudi, ensenyança, promoció i difusió de la llengua valenciana ha segut el seu principal objectiu, i en l'any 1949, s'instauraren de forma anual els cursos de llengua valenciana. Cursos que a hores d'ara continuen vigents en les seues aules, impartint-se a pesar del tracte discriminatori rebut per part de les autoritats acadèmiques oficials i els diferents representants polítics.

Valencianisme

Des de mitat dels anys 70 ha adoptat com a pròpies les postures més valencianistes del conflicte llingüístic valencià[23][24][25][26], oponent-se a l'intent d'absorció del valencià per part del català. És partidària de les Normes del Puig, que reflectixen de forma més fidel la forma de parlar dels valencians, i s'opon a les Normes de Castelló. En un manifest de 23 de novembre de 2004 emplaçà l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a "complir en la seua missió de defensa de la llengua valenciana i, en cas contrari, a la seua dissolució".

Lo Rat Penat rep subvencions en matèria llingüística de la Generalitat Valenciana.

Publicacions

Revista de Lo Rat Penat

L'entitat cultural valenciana Lo Rat Penat ha publicat diversos llibres. Des de l'any 1980 fins a l'any 2006 Lo Rat Penat ha editat més d'un centenar de treballs: més de noranta llibres des de la Secció de Publicacions i una vintena de gravacions musicals —entre CDs, cassettes, i partitures— del Cor Popular. El primer llibre que s'edità en esta etapa fon en l'any 1981, en el títul de Lliggam —ya agotat— que estava dedicat a l'ensenyança de la llengua valenciana.

En l'any 1982, es fan càrrec de la Secció de Publicacions, Àngels Redon i Miquel Castellano. Es conegueren com a alumnes dels cursos de Lo Rat Penat, i des d'eixe moment iniciaren una colaboració activa, formant un equip dedicat —a banda de les seues professions— a la promoció de la cultura valenciana. Baix la seua direcció començà la Colecció "Al Vent" en l'any 1983 en el llibre de Vicent Sanç i Sancho, L'obra dels primers valencianistes, agotat en estos moments; el treball és un documentat estudi sobre l'obra dels valencianistes de principi de sigle. En 1983 s'edità el llibre Valencià, ¿llengua o dialecte? de Chimo Lanuza, del que s'ha fet una segona edició en l'any 1994, que és un estudi sobre la llengua valenciana fet des de l'òptica de diferents corrents llingüístiques pero especialment des de la sociollingüística i que dona al llector els arguments de la raó de ser de la teoria valencianista que defén l'autonomia i l'autoctonia de la llengua valenciana i el seu recolzament per les tendències de la sociollingüística actual. La segona edició d'este llibre també està agotada. S'edità el llibre Raons d'identitat. Història i llengua que arreplega diferents aportacions d'intelectuals, professors i doctors especialistes que participaren en el cicle de conferències itinerants que entre el 27 d'abril i el 11 de maig de 1985 es pronunciaren en Altea, Gandia, Valéncia i Castelló en motiu del 25 d'abril.

Igualment, À. Redon i M. Castellano obriren la Colecció "Didàctica", dedicada a l'estudi de la llengua i cultura valencianes. Aixina en l'any 1984 s'edità Soc un ratolí de l'inoblidable Josefina Làzaro, contalles infantils en bloc d'eixercicis, vocabulari i comprensió de text. Seguiria el mateix any La flexió verbal en la llengua valenciana de Toni Fontelles, i en 1987, la Gramàtica Normativa de la Llengua Valenciana de Josep Mª Guinot, el gran sabi valencià a qui Lo Rat Penat nomenaria Prohom el 31 d'octubre de l'any 1997.

En l'any 1990 s'editaria el nº 4 de la colecció "Al Vent", Miquel Adlert. Homenage preparat per les Joventuts de Lo Rat Penat.

Des de 1994, l'editorial Acció Bibliografica Valenciana, i en la colaboració de Lo Rat Penat, s'edita la Revista de Filologia Valenciana que té una periodicitat anual i que es intercanviada en més de xixanta universitats i institucions de tot lo món. Està baix la direcció de Mª Àngels Redon i ostenta la presidència Josep Mª Guinot i Galán. En el Consell Assessor hi figuren: Josep Alminyana Vallés, Josep Àngeles Castelló, Mª Lluïsa Cabanes Català, Mª Desamparats Cabanes Pecourt, Josep Esteve Forriol, Ramón Ferrer Navarro, Josep Vicent Gómez Bayarri, Abelardo Herrero Alonso i Francesc A. Roca Traver i actua com a Secretari de Redacció Miquel Castellano. Esta revista d'investigació se redacta íntegrament en llengua valenciana, i en ella han colaborat, a banda dels nomenats, Vicente Dualde Pérez, Manuel Mourelle de Lema, Jorge Navarro Pérez, Lleopolt Penyarroja, Joan Costa i Català, Emília Salvador Esteban, Rafael Benítez Sànchez-Blanco, Alfons Vila Moreno, Vicent Castell Maiques, Chimo Lanuza, Salvador Peiró Gregori, Antoni Fontelles Fontestad, Josep Furió Egea, Enric Llorens Fuster, Alícia Palazon, Josep Manuel Matas i Mª Pilar Prósper i Soriano. Els objectius de la Revista de Filologia Valenciana han segut sobradament conseguits en el tercer número, en el que s'afiança com a una publicació fonamental, tant per als especialistes com per als interessats en el camp de la filologia i la lliteratura.

La revista Lo Rat saludava aixina l'arribada del nº 3 corresponent a 1996: "El gran repte al que s'enfrontaren ilusionadament els seus promotors va ser fer realitat una publicació periòdica de caràcter científic i dedicada a la divulgació d'estudis filològics sobre la llengua valenciana.

Igualment, des d'Acció Bibliogràfica Valenciana i en la colaboració de Lo Rat Penat s'edità Cresol. Revista de lliteratura en Llengua Valenciana de la que s'han publicat fins a nou números. Publicació periòdica de lliteratura en llengua valenciana, tracta igualment diferents aspectes de la cultura i té apartats dedicats a la creació i a la promoció dels jóvens escritors. Dels números 5 al 9 ha segut l'orgue d'expressió de la Secció de Lliteratura de Lo Rat Penat.


En l'any 1991, el PP i UV conseguixen desbancar de l'Ajuntament de Valéncia al PSPV-PSOE, i tímidament començarà a ampliar-se la colaboració en Lo Rat Penat —deixant a banda el tradicional patrocini de l'Ajuntament en les Creus de Maig, Jocs Florals, Milacres de Sant Vicent—, principalment l'edició de llibres i gravacions de música popular valenciana del Cor Popular de Lo Rat Penat. Les primeres ajudes es rebran de la Delegació de Cultura, dirigida per l'unionista Mª Dolors Garcia Broch, qui des de la seua regidoria va promoure les normes ortogràfiques de la RACV.: "L'Ajuntament de Valéncia publicà en 1933 les bases ortogràfiques de 1932 en la Festa del Llibre i ha realisat quatre edicions, sent l'última la de 1984. Hui en motiu del dia del llibre valencià, que es celebrà el 16 de juny, la Regidoria d'Educació, Acció Cultural i Patrimoni Històric realisa esta edició de les Normes Ortogràfiques de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, superació definitiva de les insuficients normes de 1932. Estes normes acadèmiques s'adapten a la realitat de la Llengua Valenciana, respectant la seua valencianitat i característiques i açò els ha mogut a donar-li difusió, convençuts que l'ortografia és fonamental en el procés de normativisació i normalisació de la llengua valenciana.

El ratpenatiste Chimo Lanuza durant el temps que ha estat al front de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut s'ha caracterisat per la seua labor valencianista i per la seua ferma actuació en la defensa de la llengua i cultura valencianes, lo que li ha valgut patir greus atacs dels pancatalanistes més furibunts.

En l'any 1996 el President, Enric Esteve i Mollà i el Tesorer d'eixe any, Josep Vicent Navarro i Raga es proponen trobar una fòrmula de financiació per a les activitats culturals de la Societat. Despuix de moltes negociacions l'Alcaldesa de Valéncia, Rita Barberà i el President de Lo Rat Penat, Enric Esteve, firmarien un conveni de colaboració anual que continua vigent en estos moments i que en estos anys s'ha dedicat principalment —com marquen les clausules— a l'edició de llibres, gravacions musicals i celebració d'actes culturals. La labor editorial de Lo Rat Penat en esta última década és importantíssima, tant per la cantitat com per la calitat dels llibres editats.

Des de l'any 1996 i gràcies als convenis i patrocinis conseguits baix la presidència d'Enric Esteve i la seua Junta de Govern s'ha multiplicat considerablement el número d'edicions.

Lo Rat Penat ve participant activament en l'anual Fira del Llibre Valencià que organisa la RACV en els Jardins de Monfort. En l'any 2001 se celebrà el X Dia del Llibre Valencià i l'entitat tingué una ampla participació i una considerable venda de llibres en el seu stant.

Entre els últims llibres publicats cal fer menció de: Història de Lo Rat Penat, El Crit de la llengua, Fono, El Pedrapiquer, La passió i l'angoixa de pintar, Cançons narratives valencianes, El Misteri o la Festa d'Elig (guió comentat), Des de la Gaya Ciència Migeval fins al Gai Saber de la Reinaixença Valenciana, Sant Vicent, La Música del Poble i el Cor Popular de Lo Rat Penat (1980 – 2005), Indumentària valenciana. La gènesis d'un estil, L'albà de l'Alcora, 100 anys de lliteratura festiva. El Concurs de Llibrets de Falla 1903–2003, El Pare Fullana i els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia, etc.

Manifests i adhesions

Presentació en l'any 2018 de l'Informe sobre la Llengua Valenciana

Se pot entendre la seua postura a través dels seus diferents manifests i adhesions:

28 de novembre de 2018. Presentació pública en la seua sèu del Informe sobre la llengua valenciana, elevat al Comite d'Experts de la Carta Europea de Llengües Minoritaries.
26 de febrer de 2004 . Conjuntament en atres entitats valencianes com la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana, l'Associació Cultural Cardona Vives de Castelló, o l'Ateneu Mercantil de Valéncia entre d'atres, signen un manifest en defensa de la llengua, la cultura i territoris valencians. Manifesten la seua Llealtat a la Constitució Espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Denuncien l'acatament a que se nos està sometent des de sectors catalanistes, immiscuint-se en el nostre àmbit territorial, cultural i llingüístic en la pretensió d'incloure-nos en uns hipotètics Països Catalans" (...) "Una prova més d'açò és l'acte que lo dissabte que ve 28 organisarà en Valéncia el grup catalaniste i independentiste Esquerra Republicana de Catalunya, partit que coalicionat en atres partits catalans, ataca reiteradament la nostra llengua valenciana, la nostra cultura, història, societat i interessos econòmics" (...)
4 de febrer de 2003 . Adhesió de Lo Rat Penat a la manifestació a favor del transvasament d'aigua a la Comunitat Valenciana, convocada per l'Associació Valenciana d'Agricultors, per a "expressar de manera clara davant de l'opinió pública valenciana, espanyola i europea, el total soport al transvasament d'aigua de l'Ebre a la nostra pàtria valenciana".

El President actual de Lo Rat Penat és: Enric Esteve i Mollà[27].

Presidents

Vore també

Referències

 1. Lo Rat Penat rinde homenaje al escritor Josep Peris Celda
 2. Lo Rat Penat reedita un misal en valenciano mientras que l'Acadèmia aún espera que se oficialice el suyo
 3. Lo Rat Penat, histórica entidad valencianista, rechaza cambiar el 9 d'Octubre y la cremà
 4. Lo Rat Penat carga contra la AVL por el acento de Valencia
 5. Lo Rat Penat clausura sus cursos de lengua valenciana
 6. Lo Rat Penat convoca a investigadores y poetas al 125 aniversario dels Jocs Florals
 7. Lo Rat Penat se viste de gala para proclamar la Regina dels Jocs Florals
 8. Lo Rat Penat celebra la "Demanà" de la Regina CXXIX dels Jocs Florals
 9. Lo Rat Penat convoca la CXXIX edicio dels Jocs Florals
 10. Lo Rat Penat vuelve a convocar el Concurso de Cruces de Mayo
 11. Premios de Llibrets de Lo Rat Penat
 12. Lo Rat Penat organiza con los poetas la lectura de los llibrets de falla premiados
 13. Lo Rat Penat convoca el XVIII Concurs de Piano 'Mestre Josep Serrano'
 14. Lo Rat Penat concede el primer premio al Altar de Chirivella
 15. Lo Rat Penat da su máximo galardón a Pablo Salazar
 16. Lo Rat Penat vive la fiesta del sainete valenciano
 17. Lo Rat Penat estrena l'obra de Teatre 'Nelo Bacora'
 18. Lo Rat Penat comença demà el Curs d'Iniciació a la Poesia Valenciana
 19. El coro de la asociación Lo Rat Penat ofrece mañana un concierto en la Catedral de Santander
 20. Es presenta el llibre La Dòna Valenciana en Lo Rat Penat
 21. Arranque de los cursos de Lo Rat Penat
 22. Lo Rat Penat Grup de Danses
 23. Enric Esteve dice que el idioma utilizado en Canal 9 no es valenciano
 24. Lo Rat Penat cree que Caffarel no es "digna" de su cargo
 25. Lo Rat Penat arremete en su 130 aniversario contra l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
 26. Lo Rat Penat denuncia una agresión catalanista en la fachada de su sede
 27. Enric Esteve seguirá cuatro años más al frente de Lo Rat Penat

Enllaços externs

Commons